De Algemene nabestaandenwet ( ANW ) regelt het wettelijk recht op nabestaandenuitkering, halfwezen- en wezenuitkering. De overleden echtgenoot, partner of ouder moet op de dag van overlijden verzekerd zijn geweest voor de ANW. Doorgaans valt iedere inwoner van Nederland automatisch onder de ANW.

Recht op nabestaandenuitkering heeft de nabestaande die:

• een ongehuwd kind onder de 18 jaar heeft, dat niet tot het huishouden van een ander behoort of
• voor tenminste 45% arbeidsongeschikt is, of
• geboren is voor 1 januari 1950.

Als u een of meer kinderen tot 18 jaar, van wie één ouder is overleden, in uw huishouden verzorgt, hebt u recht op een halfwezenuitkering. Hoeveel kinderen u verzorgt maakt voor de hoogte van de uitkering niet uit.

De nabestaandenuitkering is inkomensafhankelijk. Inkomen in verband met arbeid (bijvoorbeeld een WAO-, WIA- of WW-uitkering) wordt er geheel van afgetrokken.

Van inkomen uit arbeid (loon, winst, VUT, vervroegd pensioen of een bovenwettelijke uitkering) blijft een deel buiten beschouwing: 50% van het minimumloon plus een derde deel van het meerdere. Daardoor wordt bij een inkomen uit arbeid van bruto € 658,50 bruto de nabestaandenuitkering nog volledig uitbetaald. Is het inkomen hoger, dan wordt de nabestaandenuitkering lager.

Als de nabestaande termijnen uit een gouden handdruk stamrecht ontvangt, komen deze niet in mindering op de Anw-uitkering als deze nabestaande ten aanzien van de ontslagvergoeding de vrije keuze heeft gehad tussen het bedingen van een gouden handdruk stamrecht en het ontvangen van de ontslagvergoeding ineens. Ontvangt de partner de uitkeringen uit een gouden handdruk stamrecht als nabestaandenlijfrente dan worden de uitkeringen nooit in mindering gebracht op de Anw-uitkering.

Vragen & Antwoorden

126. Wat is de ANW ?
De Algemene Nabestaanden Wet is een inkomensvoorziening voor diegene van wie de partner is overleden.

127. Is er altijd recht op een uitkering?
Er kan alleen recht bestaan als de overledene op de dag van overlijden voor de ANW verzekerd was.

128. Wie zijn er verzekerd?
Alle ingezetenen in Nederland die nog geen 65 jaar zijn.

129. Is men ook verzekerd als men in het buitenland woon?
Nee, men kan zich wel verzekeren tijdens een buitenlandse periode. Dit kan tot ten hoogste 10 jaar.

130. Welke uitkeringen zijn er binnen het ANW?
Nabestaanden-uitkering, Halfwezen-uitkering, Wezen-uitkering.

131. Wie heeft er recht op een uitkering inzake de ANW?
Indien de overledene verzekerd was en de nabestaande: Een ongehuwd eigen kind, stief- of pleegkind onder de 18 jaar heeft dat niet tot het huishouden van een ander behoort, zwanger is,arbeidsongeschikt is voor tenminste 45% en de arbeidsongeschiktheid tenminste drie maanden zal duren,of geboren is voor 1-1-1950.

132. Hoe hoog is de uitkering?
De uitkering bedraagt 70% van het minimumloon.

133. Worden er inkomsten gekort op de hoogte van de uitkering?
Ja, het inkomen in verband en uit arbeid wordt gedeeltelijk gekort.

134. Wat wordt verstaan onder inkomen in verband met arbeid?
Hierbij kunt u denken aan uitkeringen, bijvoorbeeld de WW, maar ook bijvoorbeeld uitkeringen inzake een gouden handdruk stamrecht. Uitkeringen vanuit een gouden handdruk stamrecht worden overigens niet gekort volgens een recent besluit van staatssecretaris Aboutaleb.

135. Wat verstaat men onder inkomen uit arbeid?
Dit is bijvoorbeeld de winst uit onderneming , loon, vervroegd pensioen etc.

136. Wat wordt er gekort op de ANW-uitkering?
Het inkomen in verband met arbeid wordt geheel gekort op de uitkering. Het inkomen uit arbeid wordt gedeeltelijk gekort. Bij een inkomen van € 2.263,41 is er geen recht meer op een nabestaandenuitkering.

137. Wordt het eigen vermogen gekort op de uitkering?
Nee, het eigen vermogen wordt niet gekort op de ANW-uitkering.

138. Wordt een nabestaande lijfrente gekort op de ANW-uitkering?
Nee, een nabestaandenlijfrente wordt niet gekort op de ANW-uitkering.

139. Geldt dit ook voor een nabestaandenuitkering uit het buitenland?
Nee, een dergelijke uitkering wordt wel gekort op de ANW.

140. Wanneer eindigt een ANW-uitkering?
Als de nabestaande 65 jaar wordt of hertrouwt of gaat samenwonen of het jongste kind 18 jaar wordt of de nabestaande niet langer meer dan 45% arbeidsongeschikt is.