AOW
Algemene Ouderdoms Wet

Recht op een AOW uitkering heeft degene die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en verzekerd is geweest tussen 15 en 65 jaar. De AOW is inkomensonafhankelijk. De ontvangst van pensioen – lijfrente – gouden handdruk stamrechttermijnen komen derhalve niet in mindering op het AOW-pensioen.

Indien u bent geboren voor 01-01-1950 heeft u recht op een partnertoeslag. De toeslag van de jongere partner wordt ook met 2% gekort per jaar dat hij niet verzekerd was. De partnertoeslag is inkomensafhankelijk. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het inkomen uit of in verband met arbeid. Voor het inkomen uit arbeid blijft buiten beschouwing een bedrag ter hoogte van 15% van het bruto minimum loon plus 1/3 van het meerdere. Bij een inkomen van € 1.187,57 of meer vervalt de toeslag volledig. Het inkomen in verband met arbeid van de jongere partner wordt geheel gekort op de toeslag.

Op basis van bovenstaande bepalen wij in het financiële plan uw recht op AOW en de mogelijkheden om uw toekomstvoorzieningen meer efficiënt in te richten

Vragen en Antwoorden

141. Wie heeft er recht op een AOW-uitkering?
Degene die tussen 15 en 65 jaar verzekerd is geweest.

142. Als ik in het buitenland woon, ben ik dan verzekerd voor de AOW?
Nee, in het buitenland bent u niet verzekerd, tenzij u de AOW-verzekering vrijwillig voortzet.

143. Hoe lang duurt de AOW?
De AOW duurt tot overlijden van de AOW-gerechtigde.

144. Wat is de hoogte van de AOW-uitkering?
De AOW wordt afgeleid van het nettominimumloon en bedraagt voor een gehuwde € 9.163 bruto per jaar. Dit is inclusief vakantiegeld en de structurele tegemoetkoming van € 36,45 per maand.

145. Wordt een periodieke uitkering vanuit een gouden handdruk stamrecht gekort op de AOW?
Nee, in het geheel niet.

146. Wie heeft er recht op de inkomensafhankelijke AOW partner toeslag?
Degene die een partner heeft die jonger is dan 65 jaar.

147. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om recht te hebben op de inkomensafhankelijke AOW partnertoeslag?
U moet geboren zijn voor 1-1-1950.

148. Wordt het inkomen van de partner gekort op de AOW toeslag?
Ja het inkomen in verband met en uit arbeid wordt gekort.

149. Wordt het inkomen uit arbeid volledig gekort op de AOW toeslag?
Nee, de eerste € 200,25 wordt niet in mindering gebracht. Het inkomen daarboven wordt voor tweederde in mindering gebracht op de toeslag.

150. Wordt het inkomen in verband met arbeid volledig gekort op de AOW partnertoeslag?
Ja, dit inkomen wordt volledig in mindering gebracht op de toeslag.

151. Wat wordt verstaan onder inkomen in verband met arbeid?
Hieronder wordt verstaan inkomen uit pensioen, prepensioen, arbeidsongeschiktheidsregelingen etc.

152. Hoe hoog is deze toeslag?
Deze toeslag bedraagt feitelijk de AOW van de jongere partner.

153. Wie ontvangt de toeslag?
De partnertoeslag wordt ontvangen door de AOW-gerechtigde.

154. Worden de periodieke uitkeringen vanuit een gouden handdruk stamrecht gekort op de AOW partner toeslag?
Nee, volgens een (7 februari 2008) besluit van de staatssecretaris van Sociale Zaken komen deze periodieke uitkeringen niet in mindering op de partnertoeslag.

155. Worden de uitkeringen vanuit een gouden handdruk stamrecht gekort op de AOW?
Nee, de uitkeringen uit een gouden handdruk stamrecht worden niet gekort op de AOW.

156. Moet het eigen vermogen worden aangesproken?
Nee, dit hoeft niet.

157. Wat zijn de nieuwste voorstellen op het gebied van de AOW?
De AOW kan worden uitgesteld en wordt gefiscaliseerd.

158. Wat betekent dit financieel?
Een AOW-uitstel zal leiden tot een evenredige verhoging van de AOW.

159. Hoe lang kan ik de AOW uitstellen?
Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid om de AOW tot 5 jaar uit te stellen

160. Is dit voorstel al goedgekeurd?
Nee, dit voorstel is naar de Raad van state gezonden. Daarna zal het wetsvoorstel openbaar gemaakt worden.

161. Wat betekent fiscalisering van de AOW?
Vanaf 2011 zal iemand met een pensioen boven de € 18.000 een extra jaarlijks oplopende heffing gaan betalen.