7. Is de hoogte van een gouden handdruk stamrecht aan regels gebonden?
Bij een sociaal plan is dit dwingend voorgeschreven. In andere gevallen kan de hoogte in onderling overleg worden bepaald

8. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hoogte van ontslagvergoeding?
Er is een wetsvoorstel ingediend wat excessieve gouden handdruk stamrechten moet tegengaan. Op 10 september 2008 is er bovendien een akkoord bereikt over de maximalisering van een ontslagvergoeding bij een inkomen boven de € 75.000. Tot slot heeft de kring van kantonrechters laten weten per 01-01-2009 de kantonrechtersformule aan te passen. Meer hierover bij toekomst gouden handdruk.

9. Welke methoden zijn er om de hoogte van de gouden handdruk stamrecht te bepalen?
De Kantonrechtersformule, de suppletieformule, de zwartkruisformule en de St-formule.

10. Wat houdt de Kantonrechtersformule in?
Een door de Kring van Kantonrechters vastgestelde hoogte van de ontslagvergoeding. De formule is als volgt:

A x B x C = gouden handdruk stamrecht, waarbij:
A = aantal gewogen dienstjaren – B = beloning –
C = correctiefactor.

11. Hoe bereken je het aantal gewogen dienstjaren?
De diensttijd wordt bepaald door : datum ontbinding arbeidsovereenkomst en datum indiensttreding en wordt afgerond op hele jaren. Deze dienstjaren worden vervolgens gewogen.

12. Hoe werkt de weging van het aantal dienstjaren tot 01-01-2009?
Dienstjaren voor het 40ste levensjaar tellen voor 1. Dienstjaren van het 40ste tot het 50ste levensjaar tellen voor 1,5. Alle dienstjaren vanaf het 50ste levensjaar tellen voor 2.

13. Wat is er veranderd na 01-01-2009?
Dienst jaren tot 35 jaar tellen voor ½. Dienstjaren tussen 35 en 45 jaar tellen voor 1, van 45 tot 55 jaar voor 1 ½. en vanaf 55 jaar tellen de dienstjaren mee voor 2.

14. Welke methode wordt het meest gebruikt?
Het meest gebruikt wordt de kantonrechtersformule.

15. Hoe wordt de factor beloning bepaald?
Er wordt uitgegaan van het bruto maand salaris en wordt vermeerderd met de vaste en overeengekomen looncomponenten. Denk bijvoorbeeld aan vakantiegeld, vaste dertiende maand, vaste ploegentoeslag etc.

16. Wat wordt niet in de B van beloning inbegrepen?
Het werkgeversaandeel in de pensioenregeling, de auto van de zaak, onkostenvergoedingen, tantième, het werkgeversaandeel in de ziektekostenverzekering en een niet structurele winstdeling.

17. Hoe bepaal ik de C in de kantonrechtersformule?
Dit heeft te maken met de verwijtbaarheid van het ontslag. Is deze neutraal bijvoorbeeld bij een reorganisatie dan is de factor 0,5. Als het ontslag geheel aan de werkgever valt te verwijten dan is de correctiefactor hoger dan 0.5. Is het ontslag geheel aan de werknemer te wijten dan is de correctiefactor 0. Deze factor wordt van geval tot geval beoordeeld en ligt doorgaans tussen de 0.5 en 2.

18. Is de factor C ook aangepast door de kring van kantonrechters?
Ja, er zal meer rekening gehouden worden met de specifieke omstandigheden waarin de werkgever of de werknemer verkeert. Denk hierbij aan iemand die ontslagen wordt in een sector waar veel werkloosheid heerst of juist heel weinig. Ook het in staat stellen van de werkgever aan de werknemer om aan cursussen deel te nemen en zo zijn kennis te behouden of uit te breiden willen de kantonrechters gaan meewegen. Er zal tot slot meer rekening gehouden worden met de financiële positie van de werkgever.

19. Is de hoogte van de ontslagvergoeding onbeperkt?
Nee, de ontslagvergoeding is niet hoger dan de inkomensderving tot aan pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer.

20. Gaat hier een verandering optreden met ingang van 1 januari 2009?
Ja, omdat de pensioengerechtigde leeftijd in veel gevallen niet meer samenvalt met 65 jaar zal rekening worden gehouden met de pensioenleeftijd die de werknemer naar verwachting zou hebben als het ontslag er niet tussendoor was gekomen.

21. Geef eens een voorbeeld?
Bijvoorbeeld een 60-jarige werknemer wordt ontslagen en heeft een arbeidsverleden van 40 jaar en er is een correctiefactor van 2 op de werknemer van toepassing. De formule is dan 55 x 4.000 x 2 = € 440.000. Zijn brutosalaris zou niet meer bedragen dan € 240.000 in de periode tot aan pensioenleeftijd.

22. Wat houdt de Zwartkruisformule in?
Via deze berekening die met name gunstig is voor oudere werknemers houdt men rekening met de volgende componenten: Leeftijd, diensttijd, het functieniveau en de herplaatsbaarheid van de werknemer. Deze wordt in de praktijk niet veel gebruik en daarom niet verder toegelicht.

23. Wat houdt de suppletiemethode in?
De werkgever geeft een aanvulling gedurende een bepaalde periode tot bv.70% van het salaris rekening houdend met de sociale voorzieningen. De contante waarde vergoed van het totaal van de aanvullingen.

24. Wat houdt de ST-methode in ?
In deze formule wordt er een verband gelegd tussen de dienstjaren boven de 35-jarige leeftijd en het jaarsalaris van de werknemer.