192. Wat is een stamrecht?
Een stamrecht is een recht op periodieke uitkeringen.

193. Is een gouden handdruk stamrecht het enige stamrecht?
Nee, denk bijvoorbeeld aan het bedingen van een stamrecht bij de overgang van een eenmanszaak naar een BV.

194. Hoe werd een Gouden handdruk stamrecht voor 2001 belast?
Bij toekenning van een gouden handdruk stamrecht kon destijds tegen een tarief van 45% worden afgerekend.

195. Hoe is dit vanaf 2001 geregeld?
Door de invoering van de Wet IB 2001 zijn deze tarieven komen te vervallen. De inkomsten worden nu belast tegen het progressieve tarief in BOX1.

196. Hoe hoog is dit tarief?
Dat tarief loopt op tot 52% maximaal.

197. Is er een vrijstelling mogelijk?
Ja, deze vrijstelling wordt geregeld in artikel 11 1e lid onderdeel 9. Dit artikel zegt dat niet tot het loon behoren aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon, mits de aanspraken voorzien in aan de werknemer of gewezen werknemer toekomende periodieke uitkeringen die niet later ingaan dan in het jaar waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt of in periodieke uitkeringen die bij zijn overlijden ingaan en toekomen aan zijn echtgenoot of gewezen echtgenoot.

198. Moet de werkgever nog loonheffing afdragen als de vrijstelling wordt genoten?
Nee, in geval van een gouden handdruk stamrecht hoeft er geen loonbelasting door de werkgever te worden afgedragen.

199. Zijn er verdere voorwaarden aan verbonden?
Ja, de vrijstelling is slechts mogelijk als bijvoorbeeld een erkende verzekeraar als verzekeraar optreedt of als er een stamrecht BV wordt opgericht.

200. Wat betekent dit in de praktijk?
Dat slechts een verzekeraar of bijvoorbeeld een stamrecht BV het stamrecht mag beheren.

201. Welke mogelijkheden zijn er?
Afrekenen, verzekeren, in stamrecht BV, onderbrengen bij de ex-werkgever.

202. Welke optie is het meest voordelig?
Dat hangt van een aantal factoren af. De meest wegende factoren hier in zijn: Huidig en toekomstig inkomen, hoogte hypotheekschuld en bijtelling WOZ-waarde, overige aftrekposten, gewenste netto –inkomen, hoogte ontslagvergoeding, leeftijd, beleggingshouding.

203. In welke tariefschijf valt de uitkering van een gouden handdruk stamrecht?
De uitkeringen vallen in BOX 1. Afhankelijk van uw overige inkomen wordt de uitkering tegen maximaal 52% belast.

204. Waarom is het huidige inkomen belangrijk?
Er kan worden bepaald tegen welk belastingpercentage de gouden handdruk stamrecht wordt belast bij een eenmalige uitkering of bij een direct ingaande periodieke uitkering.

205. Waarom is het toekomstige inkomen belangrijk?
Er kan worden bepaald of in de toekomst de gouden handdruk stamrecht wellicht tegen een lager belastingpercentage kan worden belast dan nu het geval is.

206. Waarom is rente voor de eigen woning belangrijk?
Dit is een aftrekpost. Het is van belang om in te schatten hoe lang de rente als aftrekpost kan worden meegenomen. Met andere woorden tot wanneer drukt de rente het belastbare inkomen.

207. Waarom zijn de overige aftrekposten belangrijk?
Om te bepalen wat het belastbare inkomen is en dus tegen welk belastingpercentage de gouden handdruk eventueel later kan worden uitgekeerd.

208. Waarom is het gewenste netto-inkomen belangrijk?
Als u momenteel te weinig netto-inkomen heeft, zal het aantrekkelijk zijn om de gouden handdruk stamrecht periodiek te laten uitkeren of ineens te laten uitkeren. Wel is het van belang om te beoordelen welk rendement u op uw gouden handdruk stamrecht kunt realiseren en op de overige vermogens- en inkomenscomponenten. Hoe hoger de ontslagvergoeding hoe hoger de te betalen belastingen bij eenmalig uitkeren. Bovendien wordt een stamrecht BV interessanter naarmate een gouden handdruk stamrecht hoger is.

209. Waarom wordt een stamrecht BV interessanter bij een hogere vergoeding?
Tweeledig, door de winstbelasting druk 40% en door de vaste kosten binnen een BV ten opzichte van grotendeels variabele kosten bij een verzekeraar.

210. Waarom is leeftijd belangrijk?
Iemand van 60 jaar zal meer behoefte hebben aan zekerheid en zal minder risico kunnen nemen. Flexibiliteit is wellicht van minder groot belang. Dit kan sterk van cliënt tot cliënt verschillen.

211. Waarom is de beleggingshouding belangrijk?
Vanwege de belastingdruk in BOX 3, en de belastingdruk bij de verzekeringsoplossing en stamrecht BV. Zie verder onderwerp mogelijkheden.

212. Wat is de invloed van de inkomensafhankelijke zorgbijdrage?
Die invloed is relatief groot, want de uitkeringen vanuit een gouden handdruk stamrecht worden wellicht in de toekomst belast met deze bijdrage.

213. Kan ik het inkomen uit de gouden handdruk stamrecht middelen?
Ja, dat kan.

214. Wat is middelen?
De middelingsregeling wordt beschreven in artikel 3.154 van de Wet IB 2001 en biedt de mogelijkheid om het inkomen gedurende een tijdvak van drie aaneengesloten jaren te middelen.

215. Geef eens een voorbeeld van middeling?
U had een belastbaar inkomen van € 80.000 per jaar in 2006 en 2007. In 2008 bent u ontslagen. U heeft de gouden handdruk stamrecht in een stamrecht BV ondergebracht en heeft alleen inkomen uit WW gehad. Uw belastbare inkomen (bruto-inkomen – aftrekposten zoals hypotheekrente) was hierdoor € 15.000 in 2008. Op grond van de middelingregeling heeft u een gemiddeld inkomen genoten van € 175.000 / 3 = € 58.333 en heeft u feitelijk teveel betaling betaald in de jaren 2006 en 2007 vanwege de progressie in de tarieven.

216. Als ik het gouden handdruk stamrecht onderbreng bij een verzekeraar, hoeveel belasting moet ik dan betalen?
U betaalt het progressieve tarief op het moment van uitkeren van de gouden handdruk stamrecht. De belastingdruk is afhankelijk van uw belastbare inkomen.

217. Kan ik mijn gouden handdruk stamrecht afkopen?
Nee, dit is niet toegestaan.

218. Wat houdt afkoop in?
Het gouden handdruk stamrecht wordt dan uitgekeerd zonder dat er loonbelasting wordt ingehouden.

219. Kan ik mijn gouden handdruk stamrecht vervreemden?
Nee, dit is niet toegestaan.

220. Wat is vervreemding?
Wanneer de verzekeringnemer het recht overdraagt aan een ander.

221. Kan ik mijn gouden handdruk stamrecht verpanden of belenen?
Nee, dit is niet toegestaan.

222. Kan ik mijn gouden handdruk stamrecht prijsgeven?
Nee, dit is een niet toegestane handeling, behalve als een gedeelte van het stamrecht niet voor verwezenlijking vatbaar is.

223. Wanneer is een gouden handdruk stamrecht niet voor verwezenlijking vatbaar?
Als de financiële middelen van de stamrechtuitvoerder niet toereikend zijn. Dit komt met name voor bij een stamrecht BV en slechte beleggingsresultaten.

224. Wat zijn nog meer niet toegestane handelingen?
U kunt denken aan de volgende situaties:
-Het gouden handdruk stamrecht gaat in na 65-jarige leeftijd;
-Er wordt een niet toegestane begunstigde opgenomen;
-De periodieke uitkeringen voldoen niet aan het sterftekanscriterium.

225. Wat is de fiscale sanctie van een niet toegestane handeling?
Er is loonbelasting verschuldigd, inkomstenbelasting en revisierente.

226. Wat is revisierente?
Dit zou het best kunnen worden omschreven als een soort boeterente.

227. Hoe hoog is de revisierente?
Deze bedraagt in beginsel 20% van de waarde in het economisch verkeer.

Inkomensafhankelijke zorgbijdrage:

228. Moet ik de premie voor de inkomensafhankelijke zorgbijdrage afdragen?
Ja, indien de ontslagvergoeding is omgezet in een gouden handdruk stamrecht zult u premie moeten afdragen.

229. Hoe hoog is het premiepercentage?
Het percentage is momenteel 6,90%.

230. Wordt deze premie ook afgedragen als de ontslagvergoeding in een keer wordt uitbetaald?
Ja, in beginsel is de werkgever de inkomensafhankelijke zorgbijdrage verschuldigd.

231. Ben ik zelf bij een eenmalige uitkeringen van de ontslagvergoeding inkomensafhankelijk bijdrage verschuldigd?
Nee, zoals al gesteld, de werkgever dient deze premie af te dragen.

232. Tot welke bedrag ben ik deze bijdrage verschuldigd?
U bent deze bijdrage tot een inkomen van € 32.389 verschuldigd.

233. Kan ik de inkomensafhankelijk zorgbijdrage als een extra kostenpost zien?
Ja, indien u een inkomen beneden de € 32.389 heeft bent u over de uitkeringen 4,80% extra belasting verschuldigd. Dit was zonder de zorgverzekeringswet (2006) niet het geval.