Inkomensvoorziening Oudere Werknemers

De IOW geldt voor werknemer die op of na 1 oktober 2006 werkloos worden  en tenminste 50 jaar zijn op de eerste werkloosheidsdag. Voor deze werknemers geldt geen vermogenstoets, dat wil zeggen dat ze niet eerst hun vermogen hoeven aan te spreken om voor de uitkering in aanmerking te komen.

Voor werknemers die 60 jaar of ouder zijn op de eerste werkloosheidsdag geldt dat  bovendien niet naar het inkomen van de partner wordt gekeken. Het gaat om een tijdelijke regeling die in 2010 wordt geëvalueerd. Het kabinet stelt de regeling open voor oudere werknemers die voor 1 juli 2011 werkloos zijn geworden.

Voorwaarde voor recht op een IOW-uitkering is dat de oudere werkloze meer dan drie maanden een WW-uitkering heeft ontvangen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekringen (UWV) zal de regeling uitvoeren. Net als bij de IOAW (huidige inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers) kent de IOW een sollicitatieplicht voor zowel de oudere werkloze als de partner. Het UWV kan op individuele gronden besluiten dat iemand tijdelijk niet hoeft te solliciteren.

De IOW is volgens het kabinet nodig omdat de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers nog niet sterk genoeg is. Dit rechtvaardigt een tijdelijke inkomensvoorziening. Voor de toekomst wordt verwacht dat de vergrijzing en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zullen zorgen voor meer werkgelegenheid voor ouderen.

Vragen en Antwoorden

101. Wie heeft er recht op een IOW-uitkering?
Degene die bij aanvang van de werkloosheid 60 jaar of ouder waren en recht hebben op een uitkering op grond van de werkloosheidswet van meer dan drie maanden en die de volledige uitkeringsduur hebben doorlopen.

102. Hoe lang duurt de IOW?
De IOW eindigt op 65-jarige leeftijd.

103. Wanneer kan ik voor het eerst gebruik maken van de IOW?
De eerste instroom zal per 1 december 2009 zijn.

104. Moet ik solliciteren tijdens de IOW?
Ja, min of meer dezelfde voorwaarden gelden voor de IOW als de WWB (Wet Werk en Bijstand).

105. Wat is de hoogte van de IOW-uitkering?
De IOW geeft een aanvulling op het gezinsinkomen tot het sociaal minimum en bedraagt voor de tweede helft van 2008 € 17.722.

106. Wordt het inkomen van mijn partner gekort op de uitkeringen van de IOW?
Nee, de inkomsten van de partner worden niet gekort. Dit is het grote verschil met de IOAW.

107. Worden de uitkeringen vanuit een gouden handdruk stamrecht gekort?
Nee, de uitkeringen uit een gouden handdruk stamrecht worden niet gekort, indien u de keuze heeft gehad tussen een geldbedrag ineens of een periodieke stamrechtuitkering.

108. Moet het eigen vermogen worden aangesproken?
Nee, dit hoeft niet.

109. Wat is de duur van deze regeling?
De regeling zal in 2011 worden geëvalueerd. De afloopdatum van deze regeling is juli 2016.