234. Aan welke voorwaarden moet een periodieke uitkering voldoen?
De uitkeringen moet meer dan een keer plaatsvinden en binnen de uitkeringstermijn moet de uitkeringsgerechtigde een kans hebben om te overlijden van minimaal 0,94%

235. Waarom 0,94% en niet 1% zoals bij periodieke uitkeringen?
Dit wordt ingegeven door een arrest van de Hoge raad van 30 oktober 1991.

236. Moeten de periodieke uitkeringen gelijk aanvangen na ontvangst van een gouden handdruk stamrecht?
Nee, dit hoeft niet. De periodieke uitkeringen dienen uiterlijk op 65-jarige leeftijd ingaan.

237. Moeten oud-regime stamrechten ook ingaan op 65-jarige leeftijd?
Nee, dit is niet noodzakelijk. Indien in de akte van periodieke uitkeringen is bedongen dat de ingangsdatum na 65-jarige leeftijd ligt, kan dit worden gehandhaafd. De periodieke uitkeringen kunnen in dat geval volgens het overgangsregime niet langer worden uitgesteld.

238. Als de periodieke uitkeringen zijn ingegaan, kan ik dan de uitkeringen nog uitstellen?
Ja, deze mogelijkheid bestaat en is in het besluit van 27 november 2002 nog eens bevestigd.

239. Ben ik loonbelasting verschuldigd over de periodieke uitkeringen?
Ja, u bent loonbelasting verschuldigd over de uitkeringen vanuit een stamrecht.

240. Mogen de periodieke uitkeringen ook aan mijn partner toekomen?
Nee, dat mag niet, behalve in geval van overlijden.

241. Moeten de periodieke uitkeringen vast en gelijkmatig zijn?
Nee, de periodieke uitkeringen uit een stamrecht hoeven in tegenstelling tot een lijfrente-uitkering niet vast en gelijk matig te zijn. Dit is ook bevestigd door de staatssecretaris in het besluit van 27 november (link maken naar besluit).

242. Moet dit vooraf worden aangegeven in de akte van periodieke uitkeringen?
Ja, in het besluit van 27 november wordt als voorbeeld gegeven dat de termijnen na drie jaar stijgen naar een vooraf overeengekomen periodieke uitkering.

243. Kan ik de overeenkomst dan niet meer aanpassen indien ik bijvoorbeeld een nieuwe werkkring vindt na ontslag?
De overeenkomst kan worden aangepast, de duur kan worden ingekort of verlengd en / of de hoogte van de uitkeringen kan worden bijgesteld. Wel moet dit op basis van actuariĂŤle gelijkwaardigheid geschieden.

244. Kan de periodieke uitkering vanuit het gouden handdruk stamrecht onbeperkt in hoogte variĂŤren?
Een variatie van bijvoorbeeld 1 : 100 kan een afkoop van het stamrecht inhouden met alle fiscale consequenties van dien. Waar de grens precies ligt is niet eenduidig aan te geven. Het valt in dat geval te adviseren om vooraf de uitkeringen vanuit een gouden handdruk stamrecht af te stemmen met de inspecteur van de Belastingdienst.

245. Kan ik zelf bepalen wanneer de periodieke uitkeringen ingaan?
Ja, in principe kunt u dit zelf bepalen, mits de uitkeringen aanvangen voor of op uw 65ste levensjaar ingaan.

246. Wat is de kring van gerechtigden van een gouden handdruk stamrecht?
De echtegenoot of gewezen echtgenoot; De geregistreerd partner of gewezen geregistreerd partner; Degene met wie de ex-werknemer een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert of heeft gevoerd; Kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt.

247. Voldoe ik wel aan het sterftekanscriterium als bij het overlijden van de werknemer de periodieke uitkeringen overgaan naar mijn kinderen beneden de 30 jaar?
Nee, in de meeste gevallen niet. Alleen bij een zoon van twee jaar of jonger en een nuljarige dochter voldoet u aan dit criterium. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat in het geval van een gouden handdruk stamrecht de bepaling van artikel 3.125 derde lid Wet IB 2001 van toepassing zijn. Dit houdt in dat er niet getoetst hoeft te worden op het sterftekanscriterium bij kinderen jonger dan 30 jaar.

248. Wanneer voer ik een duurzame gemeenschappelijk huishouding?
Indien u gedurende 6 maanden onafgebroken een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd. U dient hierbij op hetzelfde woonadres zijn ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens. Een samenlevingsovereenkomst is hierbij geen vereiste.

249. Indien de werknemer op het moment van ontslag ongehuwd is, kan de werknemer dan op het moment van ontslag zijn eventueel toekomstige echtegenoot aanwijzen als begunstigde?
Nee het gouden handdruk stamrecht moet aansluiten bij de omstandigheden op het moment van toekenning. Indien later de werknemer een partner en / of kinderen krijgt, dan kan het gouden handdruk stamrecht worden omgezet in een gouden handdruk stamrecht waarbij de partner en / of kinderen als begunstigden worden aangewezen.

250. Is er bij een gouden handdruk stamrecht een restbegunstiging mogelijk?
Nee, bij een gouden handdruk stamrecht is geen restbegunstiging mogelijk.

251. Mag de ex-werkgever als restbegunstigde in een gouden handdruk verzekering worden meegenomen?
Ja, dit mag.

252. Geldt dit ook bij een stamrecht BV?
Ja, maar een stamrecht BV zal niet snel de ex-werkgever als begunstigde aanmerken, omdat de winst-vrijval naar de wettelijke erfgenamen gaat.