261. Wat zijn de voordelen van de gouden handdruk stamrecht verzekering ?
Weinig administratie , langleven risico kan worden verzekerd , een garantie bij een verzekeraar kan worden aangekocht en spreiding van de uitkeringen met als gevolg een mogelijk fiscaal voordeel.

262. Wat zijn de nadelen ?
Weinig tot geen transparantie, hoge kosten van de verzekeraar en weinig flexibiliteit met de uitkeringen.

263. Wat is de status van de gouden handdruk stamrechtverzekering ?
De gouden handdruk stamrecht behoort niet tot het BOX 3 vermogen en wordt belast in BOX 1 als de periodieke uitkeringen tot uitkering komen.

264. Wat gebeurt er bij overlijden ?
De gouden handdruk stamrecht zal overgaan naar de langstlevende of de kinderen jonger dan 30 jaar.

265. Moet er successierecht worden betaald ?
In beginsel is er geen successierecht verschuldigd. Wel vindt er een imputatie op de vrijstelling plaats.

266. Hoe werkt deze vrijstelling ?
De vrijstelling wordt ingekort door de waarde van het stamrecht.

267. Is er een minimumvrijstelling ?
Ja, de vrijstelling wordt niet verder ingekort dan €149.622.

268. Geldt dit voor alle gouden handdruk stamrecht stamrechten ?
Nee, voor oud regime stamrechten geldt een andere regeling.

269. Welke gouden handdruk stamrecht stamrechten vallen onder oud-regime stamrechten ?
Alle gouden handdruk stamrecht stamrechten van voor 1995, die nadien niet zijn gewijzigd.

270. Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid ?
De uitkering uit de gouden handdruk stamrecht verzekering kan als aanvulling op het inkomen worden gebruikt en wordt niet gekort op een uitkering inzake arbeidsongeschiktheid.

271. Wat gebeurt er bij een scheiding ?
Het resterende vermogen tezamen met de andere vermogensbestanddelen wordt in de verdeling betrokken. Als iemand in huwelijkse voorwaarden is gehuwd zal moeten worden bepaald tot wiens vermogen het stamrecht behoort op grond van de huwelijkse voorwaarden.

272. Wat gebeurt er bij een vertrek naar het buitenland ?
Fiscaal gebeurt er niets. Het “resterende” vermogen behoort tot de rendementsgrondslag in BOX 3 en verhuist eventueel mee naar het buitenland en wordt daar belast als men zich daar vestigt.

273. Wat is een contraverzekering ?
Dat is een verzekering die een bedrag uitkeert bij overlijden indien er geen wettelijke begunstigde meer is.

274. Waarom zou ik een contraverzekering moeten afsluiten ?
Voor velen is het gevoelsmatig niet juist dat er geen uitkering naar de wettelijke erfgenamen plaatsvindt bij overlijden.

275. Kan de contraverzekering uit het gouden handdruk stamrecht worden betaald ?
Nee, dat kan niet. Het is namelijk geen verzekering die is aan te merken als een stamrecht in de zin van artikel 11 eerste lid onderdeel g van de Wet op de Loonbelasting.

276. Kan de werkgever de premie voor de contraverzekering betalen ?
Ja, dat kan, maar de premie vormt belast loon voor de werknemer.

277. Geldt dit ook voor gouden handdruk stamrechten die gesloten zijn voor 1995 ?
Nee, de zogenaamde oud-regime stamrechten kennen geen beperkingen voor de begunstiging bij overlijden.

278. Ik wil een garantieverzekering afsluiten. Loop ik dan nog een risico?
Ja, het risico bestaat eruit dat de verzekeraar failliet kan gaan en het renterisico.

279. Wat houdt het renterisico in?
Dit is het risico dat de rente gaat stijgen gedurende de looptijd. Indien u nu een rentepercentage afspreekt van bijvoorbeeld 4% netto en de rente stijgt naar 6%, dan loopt u veel inkomsten mis.

280. Hoe kan ik de kredietwaardigheid van een verzekeraar controleren?
Over het algemeen wordt de maatstaf van een kredietbeoordelaar gebruikt. Moody’s geeft bijvoorbeeld ratings af van de verschillende verzekeraars, waarbij AAA de meest solide partij is en hoe lager in het alfabet hoe slechter de kredietwaardigheid wordt.