Vaststellingsovereenkomst WW

Afhankelijk van uw arbeidsverleden heeft u gedurende een bepaalde periode recht op een loongerelateerde uitkering inzake de werkloosheidswet.

De hoogte van de uitkering is de Aeerste twee maanden 75% van het laatst verdiende salaris met een maximum van € 174,64 per dag. Vervolgens wordt er 70% uitgekeerd. De uitkering wordt verstrekt op basis van een volledige werkweek. Als u voor 11 augustus 2003 werkloos bent geworden, heeft u na afloop van deze loongerelateerde uitkering nog recht op een ww uitkering bij een vaststellingsovereenkomst.

Tijdens de duur van de loongerelateerde uitkering kan in sommige gevallen de opbouw van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen worden voortgezet. Dit wordt verzorgd door het Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FvP). Aan het eind van de loongerelateerde uitkering wordt er een bedrag gestort bij de pensioenuitvoerder.

De maximale duur van de WW-uitkering is 3 jaar en 2 maanden (bereikt bij 56-jarige leeftijd). Na 38 jaar arbeidsverleden wordt de maximale duur bereikt van 38 maanden.

Om oudere werknemers te stimuleren om (lager betaald) werk te accepteren, heeft minister De Geus bepaald dat werklozen vanaf 55 jaar die binnen één jaar nadat ze werkloos zijn geworden een lager betaalde baan accepteren, een garantie krijgen dat ze bij latere werkloosheid een WW-uitkering krijgen op basis van het oude, hogere loon. Deze maatregel is ingegaan op 1 januari 2005.

Zelfstandig ondernemer

Voor WW-gerechtigden wordt het makkelijker om een eigen bedrijf te starten. Als het UWV toestemming verleent, kan een starter gedurende een periode van maximaal zes maanden met behoud van zijn uitkering als ondernemer aan de slag. De inkomsten worden voor 70% verrekend met de uitkering en er hoeft niet gesolliciteerd te worden. Verder wordt de periode verlengd waarin de starter kan terugvallen op zijn WW-uitkering als de onderneming mislukt. Deze periode wordt gelijk aan de resterende duur van de WW-uitkering bij de start van de onderneming en is minstens anderhalf jaar en maximaal drie jaar. Ontslag via het UWV

Vragen en Antwoorden

Voor wie is de werkloosheidswet bedoeld?
Voor de werknemers die werkloos zijn geworden. Hieronder vallen sinds 2001 ook ambtenaren en andere overheidsmedewerkers.

In april 2005 is de wetgeving over een gouden handdruk stamrecht en WW toch veranderd ?
Er is veel discussie geweest over het korten van de WW (werkloosheidswet) indien degene die werkloos is geworden ook een gouden handdruk stamrecht heeft ontvangen. De overheid streefde ernaar om vanaf 1 april ’05 de gouden handdruk stamrecht te verrekenen met de WW-uitkering. Voor werknemers die ontslagen werden en een gouden handdruk stamrecht hadden ontvangen zou deze maatregel van toepassing zijn geweest. Dit plan heeft het uiteindelijk niet gehaald.

Wanneer hebben de laatste belangrijke wijzigingen in de werkloosheidswet plaatsgevonden?
In oktober 2006 hebben er belangrijke wijzigingen plaatsgevonden.

Welke wijzigingen zijn er geweest in oktober 2006?
De kortdurende uitkering is komen te vervallen;
Maximumduur is 38 maanden;
Het recht op WW bestaat alleen als degene die werkloos is ook “voldoende” heeft gewerkt.

Ik heb een gouden handdruk stamrecht, heb ik nog recht op een uitkering inzake de werkloosheidswet?
Een gouden handdruk stamrecht wordt in beginsel niet gekort op een uitkering inzake de werkloosheidswet.

Als ik de gouden handdruk stamrecht in één keer laat uitkeren, wordt er dan gekort op de WW-uitkering?
Nee, ook dit heeft geen invloed op de hoogte en de duur van de WW-uitkering.

Wat is de fictieve opzegtermijn in de WW?
Een door het UWV gehanteerde termijn, die gelijk staat aan de opzegtermijn in de arbeidsovereenkomst.

Wat is de duur van de fictieve opzegtermijn?
De duur is minimaal een maand en afhankelijk van de het bepaalde in de arbeidsovereenkomst.

Geef eens een voorbeeld van de fictieve opzegtermijn?
Stel u heeft een opzegtermijn van twee maand + voor elke 5 jaar dat u gewerkt heeft een maand erbij in de arbeidsovereenkomst staan. Indien u na 10 jaar ontslagen wordt bedraagt de opzegtermijn 4 maanden. Indien de werkgever u na twee maanden niet meer betaalt is de fictieve opzegtermijn twee maand.

Wordt de “gouden handdruk stamrecht” gekort op de fictieve opzegtermijn?
Ja, als u een gouden handdruk stamrecht heeft ontvangen beschouwt het UWV dit als loon over de fictieve opzegtermijn.

Wat gebeurt als de “gouden handdruk stamrecht” niet voldoende is om de fictieve opzegtermijn te overbruggen?
Dan kan de WW-uitkering eerder ingaan, als u verder aan de voorwaarden voor een uitkering voldoet.

Kan ik de fictieve opzegtermijn voorkomen?
Ja, door met uw werkgever af te spreken tot wanneer er loon wordt doorbetaald na officiële ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Is er bij ontslag via de kantonrechter ook sprake van een fictieve opzegtermijn?
Ja, dit geldt ook voor een ontslag via de kantonrechter.

Hoe lang duurt de WW?
Deze duurt maximaal 38 maanden en is afhankelijk van het arbeidsverleden.

Hoe wordt het arbeidsverleden bepaald?
Het aantal kalenderjaren met tenminste 52 loondagen vanaf 1998 tot en met het kalenderjaar onmiddellijk voorafgaand aan de werkloosheid en het aantal kalenderjaren voor 1998 teruggaand totdat iemand 18 jaar werd.

Hoe hoog is de WW?
De WW is een loongerelateerde uitkering en dus afhankelijk van uw laatstverdiende inkomen.

Hoe wordt de hoogte van de WW bepaald?
Deze is de eerste 2 maanden 75% van uw laatstverdiende loon, daarna zal deze dalen tot 70%.

Zit er een maximum aan de WW-uitkering?
Ja, het maximum dagloon is €179,90 per dag (juli 2008).

Hoe wordt het maximale jaarloon berekend van de WW-uitkering?
261 (dagen) x 179,90 x 75% = 35.215,43.

Als ik een inkomen heb van € 50.000, wat is dan mijn bruto WW-uitkering bij werkloosheid?
€ 35.215,43 gedurende de eerste twee maanden.

Worden er inkomsten in mindering gebracht op de uitkering?
Ja, op de uitkering worden geheel in mindering gebracht het ouderdom- en prepensioen en andere inkomsten wegens loonderving.

Als ik minder WW ontvang dan het sociaal minimum heb ik dan recht op een aanvulling?
Ja, bij een gezinsinkomen onder het sociaal minimum is er recht op een aanvulling vanuit de Toeslagenwet.

Hoe hoog is het sociaal minimum?
Het sociaal minimum bedraagt bruto € 63,75 per dag voor gehuwden.

Hoeveel is het sociaal minimum op jaarbasis?
Het sociaal minimum is bruto € 17.722 per jaar.

Als ik bij een nieuwe werkgever (waar ik minder inkomen heb geaccepteerd) ontslagen wordt, op welk salaris wordt dan de WW-uitkering gebaseerd?
Als u binnen een jaar bij een nieuwe werkgever bent gaan werken tegen een lager salaris, dan houdt u recht op een uitkering op basis van het hogere vorige salaris bij hernieuwde werkloosheid.

Geld dit bij iedere leeftijd?
Ja, indien u bij ontslag 55 jaar of ouder was loopt de dagloongarantie door tot uw 65e jaar.

Wat gebeurt er bij overlijden tijdens de WW?
De nabestaande(n) hebben recht op een uitkering van een maand op grond van de Ziektewet. De uitkering is belasting- en premievrij.

Bouw ik pensioen tijdens mijn werkloosheid?
Ja, het pensioen wordt in bepaalde gevallen voortgezet tijdens de WW-periode.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om voor pensioenvoortzetting tijdens de WW-periode in aanmerking te komen?
U moet 40 jaar of ouder zijn op de eerste dag van werkloosheid en u moet deelnemer zijn in een pensioenregeling.

Wie regelt deze pensioenvoorziening?
Het FvP.

Hoe hoog bedraagt deze voortzetting?
Dat is een vrij complexe berekening. In hoofdlijnen wordt het pensioen tegen het mindere WW-salaris opgebouwd en er wordt een wachttijd ingebouwd van 180 dagen.

Wordt er niet gesproken over het afschaffen van deze pensioenvoortzetting?
Ja, deze voorziening zal per 1 januari 2011 worden afgeschaft.

Welk pensioen wordt er opgebouwd?
Ouderdomspensioen en Nabestaandenpensioen.

Ik heb geen pensioen, maar bouw mijn oudedagsvoorziening op via een lijfrente. Heb ik dan recht op pensioenvoortzetting tijdens de WW-periode?
Nee, u moet deelnemer zijn aan een pensioenregeling.

Ik wil mijn eigen bedrijf starten tijdens de WW. Mag dat?
Ja, dat kan. De WW bevat een regeling die dit stimuleert.

Hoe werkt deze stimuleringsregeling?
U mag gedurende zes maanden opdrachten verwerven en uitvoeren zonder dat u hoeft te solliciteren.

Moet ik de inkomsten uit deze opdrachten aangeven?
Ja, maar de inkomsten worden voor 70% verrekend met de WW-uitkering gedurende 6 maanden.

Wat gebeurt er na deze 6 maanden?
Indien u niet volledig als zelfstandige werkt, behoudt u voor de resterende uren recht op WW.

Als de onderneming mislukt, wat dan?
Dan kunt u een hernieuwd beroep doen op de WW.

Dat kan toch altijd als ik werkloos wordt?
Nee, normaal gesproken niet. Voor werkloosheid moet u een werknemer zijn en dat bent u niet als ondernemer.

Moet ik solliciteren tijdens de WW?
Ja, u moet er alles aan doen om tijdens de WW zo snel mogelijk weer aan het werk zien te komen.

Wat houdt dit concreet in?
Dit houdt onder andere in: inschrijven CWI, Solliciteren, Aangeboden passende arbeid aanvaarden, Meewerken aan scholing of opleiding.

Moet ik alle arbeid aanvaarden?
Tot 1 juli 2008 is dat niet het geval geweest. Bij een werkloosheid van een jaar of langer zal de werkloze alle arbeid moeten accepteren.

Wordt het inkomen van mijn partner gekort op de WW?
Nee, dit is niet het geval.

Ik doe vrijwilligerswerk, moet ik nog steeds solliciteren?
Nee, u kunt onder voorwaarden een tijdelijke ontheffing aanvragen bij het UWV. Deze regeling geldt ook bij intensieve mantelzorg en calamiteiten.

Ik werk bij een werkgever gevestigd in het buitenland, kom ik in aanmerking voor de WW?
Nee, deze verzekering wordt meestal verzorgd door het land waar de werkzaamheden worden verricht. Als men in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever tijdelijk in het buitenland werkt (de zogenaamde detachering) zal de WW wel van toepassing zijn. Er is overigens met veel landen afgesproken dat de duur van de perioden waar men verzekerd was bepalend is voor het recht en de duur van de Nederlandse WW-uitkering.

Meer over de vaststellingsovereenkomst en ww